نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

نصب و راه اندازی  ویندوز های رایج و ویندوز سرورها

و کلیه خدمات کامپیوتری و اینترنتی