دار دارلینگتون یا زوج دارلینگتون از دو ترانزیستور دوقطبی متصل به هم ساخته می شود. در این ترکیب امیتر ترانزیستور اول به بیس ترانزیستور دوم متصل شده و کلکتور دو ترانزیستور به یکدیگر متصل است.کنترل با بیس ترانزیستور اول انجام می شود و هدف این ترکیب گرفتن جریان زیاد از امیتر ترانزیستور دوم می باشد.

 

گین جریان این مدار بسیار بالاتر از گین دو ترانزیستور می باشد.همچنین مدار مقاومت به مراتب بزرگتری در ورودی دارد.مقاومت خروجی می تواند بزرگتر یا کوچکتر از تک ترانزیستور باشد.

 

ترکیب مشابه دیگری از این مدار که با استفاده از دو نوع مختلف PNP و NPN ساخته می شود نیز وجود دارد که به آن زوج زیکلای می گویند .

 

مدار دارلینگتون در نوع خاصی از منطق ترانزیستور ترانزیستور (TTL) در طبقه خروجی ( توتمپل) در قسمت پول آپ مدار برای ایجاد سرعت بالا تر برای شارژ خازن نویز استفاده شده است.

 

در زیر مدار دارلینگتون آمده است :